OCHRANA ÚDAJOV

Za spracovanie Vašich osobných údajov na našej webovej stránke zodpovedá spoločnosť TSC Food Products GmbH, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels. Údaje o spoločnosti TSC Food Products GmbH nájdete v časti Impresum.

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom stanovenými predpismi o ochrane údajov a taktiež v súlade s týmto prehlásením o ochrane údajov. Užívanie našej webovej stránky je možné spravidla bez uvedenia osobných údajov. Ak sa na našich stranách zaznamenávajú osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailová adresa), deje sa tak, pokiaľ je to možné, vždy dobrovoľne. Osobné údaje sa tiež zaznamenávajú, ak nám ich Vy sami z vlastného popudu, napríklad kontaktovaním prostredníctvom e-mailu, cez veľtrhové kontakty, nadväzovaním obchodného spojenia, atď. oznámite. Údaje, ktoré nám sprostredkujete s Vaším súhlasom, sa ukladajú len k určenému účelu (vybavenie zákazky, uzavretie obchodu, atď.).

SPROSTREDKOVATEĽ, PRÍJEMCA
Vaše osobné údaje spracúvame za podpory sprostredkovateľov, ktorí nám pri vybavovaní služieb pomáhajú (napr. webový hoster, zasielanie e-mail-newsletter). Sprostredkovatelia sú povinní zachovávať prísnu ochranu Vašich osobných údajov, nesmú ich spracovávať k žiadnemu inému účelu, len na vybavovanie našich služieb. Vaše osobné údaje sa posúvajú ďalej len typickým ekonomickým poskytovateľom služieb ako sú napr. banky (v prípade Vám adresovaných bankových prevodov), daňoví poradcovia (v prípade, že figurujete v našom účtovníctve), zásielkové služby (v prípade Vám adresovaných zásielok), atď.

COOKIES
Táto webová stránka používa cookies. Cookies pomáhajú užívateľovi optimálnejšie a efektívnejšie využívať webovú stránku. Cookie je malý textový súbor, slúžiaci na uloženie informácií. Pri návšteve webovej stránky môže webová stránka na počítači návštevníka webovej stránky umiestniť cookie. Ak užívateľ znovu navštívi túto webovú stránku, môže táto webová stránka vyčítať údaje uložené pri predchádzajúcej návšteve a takto napr. zistiť, či návštevník túto webovú stránku predtým navštívil a pre ktoré oblasti webovej stránky sa užívateľ obzvlášť zaujímal. Viac informácií ohľadom cookies obdržíte na WIKIPEDIA.

ZMENA NASTAVENIA COOKIE
Ako webový browser s cookies operuje, ktoré cookies sú povolené a ktoré sa zamietnu, to všetko môže užívateľ určiť v nastaveniach webového browsera. Kde presne sa tieto nastavenia nachádzajú, to závisí od jednotlivých webových browserov. K detailným informáciám sa dostanete cez pomocnú funkciu jednotlivých webových browserov. Pri obmedzenom užívaní cookies sa môže niekedy stať, že nie všetky funkcie tejto webovej stránky možno v plnom rozsahu využiť.

COOKIES NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE
Naša webová stránka spracúva tieto cookies: Webová analýzová služba Google Analytics slúži na ukladanie anonymizovaných užívateľských údajov prostredníctvom Google. Reklamový tool DoubleClick Ad Exchange slúži na reguláciu reklamy v reklamovej sieti Google. 

SERVER LOG FILE
Táto webová stránka spracúva tieto osobné údaje v serverovom protokolovom súbore za účelom monitorovania technickej funkcie a zvýšenia operačnej bezpečnosti webového servera na základe prevažujúceho oprávneného záujmu zodpovedných osôb (technické bezpečnostné opatrenia): – vyvolaný obsah – hodina dopytu na serveri – typ browsera / verzia browsera – použitý operačný systém – odkazovač URL – IP-adresa. Tieto údaje sa ukladajú ako osobné údaje len s časovým obmedzením na max. 24 hodín. Potom sa IP-adresy anonymizujú.

GOOGLE ANALYTICS
Táto webová stránka používa Google Analytics, webovú analýzovú službu patriacu Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“) na právnom základe prevažujúceho oprávneného záujmu (analýza používania webovej stránky). Za týmto účelom sme uzavreli so spoločnosťou Google zmluvu o spracovaní zákazkových údajov. Pri vyvolaní našej webovej stránky sa vytvorí prostredníctvom softvéru spojenie ku Google-serverom a údaje sa zašlú na Google-servery, nachádzajúce sa zčasti v USA. Google Analytics okrem toho používa cookies na ukladanie informácií o užívateľovi webovej stránky a na analýzu užívania webovej stránky webovými užívateľmi. Táto webová stránka využíva funkciu „IP-anonymizácia“. Google takto Vašu IP-adresu najprv skráti na území členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov dohovoru o Európskom hospodárskom priestore a tým ju anonymizuje. Len vo výnimočných prípadoch sa plná IP-adresa prenáša na server spoločnosti Google do USA a tam sa skráti. Podľa údajov spoločnosti Google sa údaje, ktoré Google získa, používajú na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie správy o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu. Aj Google posúva tieto informácie prípadne tretím osobám, ak je to zákonom stanovené alebo ak tretie osoby tieto informácie v poverení Google spracúvajú. Detailné informácie ohľadom manipulácie s užívateľskými údajmi v Google Analytics nájdete v prehlásení o ochrane údajov spoločnosti Google resp. Google Analytics.

DEAKTIVOVANIE GOOGLE ANALYTICS
Zaznamenávaniu Vašich užívateľských údajov na našej webovej stránke môžete všeobecne zabrániť tým, že na Vašom webovom browseri aktivujete nastavenie „Do Not Track“. Naša webová stránka zohľadní signál „Do Not Track“, ktoré Váš webový browser potom vyšle na všetky webové stránky. Zaznamenávaniu Vašich užívateľských údajov prostredníctvom Google Analytics na všetkých webových stránkach všeobecne zabránite tak, že si stiahnete browser-plug-in pod týmto linkom a inštalujete ho: https://tools.google.com/dlpage/ gaoptout?hl=en Zaznamenávaniu Vašich užívateľských údajov prostredníctvom Google Analytics len na tejto webovej stránke môžete zabrániť tým, že kliknete na tento link. Na lokálnej pamäti Vášho browsera sa etabluje nastavenie, ktoré zabraňuje zaznamenávaniu Vašich údajov pri budúcich návštevách tejto webovej stránky:

VAŠE PRÁVA
Máte právo na obdržanie informácií, na opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov. Ak je spracovanie Vašich osobných údajov zakotvené na právnom základe vo Vašom súhlase alebo v inej, s Vami uzavretej zmluve, máte okrem toho právo na prenosnosť údajov. Máte právo na odvolanie prípadne udeleného súhlasu na spracovanie Vašich osobných údajov. Právoplatnosť spracovania osobných údajov až do odvolania nie je odvolaním dotknutá. Máte právo na podanie námietky proti spracovaniu vašich osobných údajov za účelom priamej reklamy. V prípade námietky sa Vaše osobné údaje za účelom priamej reklamy ďalej nespracovávajú. Vaše priania ohľadom informácií, opravy, vymazania, obmedzenia spracovania údajov, odvolania alebo námietky adresujte písomne na TSC Food Products GmbH, Bahnhofplatz 1, 4600 Wels alebo e-mailom na info@tsc.at. Taktiež máte právo na podanie sťažnosti na dozornom orgáne (Rakúsky úrad ochrany údajov / Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, e-mail: dsb@dsb.gv.at).

DESIGN & PROGRAMOVANIE
Reklamná agentúra a agentúra online REICHLUNDPARTNER